phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

BRANTNER Taxi

BRANTNER Slovakia s.r.o. v spolupráci s Mestom Myjava ponúka občanom novú službu v oblasti nakladania s odpadmi BRANTNER taxi – mobilný zberný dvor.

Cieľom služby je ponúknuť občanom odvoz objemného odpadu, ktorý môže odovzdať na zbernom dvore bezplatne.

BRANTNER Slovakia s.r.o., prevádzka Myjava túto službu poskytuje na území mesta Myjava.

 

Druhy odpadov ktoré je možné objednať na odvoz:

  • starý nábytok (skrine, stoly, stoličky, kreslá, lavice, poličky)
  • textílie
  • papier a lepenka
  • koberce
  • elektrospotrebiče (chladnička, mraznička, práčka, sušička, drobné elektrospotrebiče)

 

Druhy odpadu ktoré touto službou neodvážame:

  • stavebný odpad
  • biologicky rozložiteľný odpad
  • nebezpečný odpad

Tieto  odpady (mimo nebezpečného) Vám radi odvezieme individuálnym objednaním iného druhu služby.

 

Možnosti výberu druhu služby:

  1. Stanovený termín odvozu odpadu – termín ponúkne dispečer BRANTNER Slovakia s.r.o.

a, mesto Myjava              35€ s DPH/1odvoz/objem do 2m3 odpadu

b, kopanice Myjava         45€ s DPH/1odvoz/objem do 2m3 odpadu

 

  1. Individuálny termín odvozu odpadu – termín po dohode s dispečerom BRANTNER Slovakia s.r.o.

 a, mesto Myjava              70€ s DPH/1odvoz/objem do 2m3 odpadu

 b, kopanice Myjava         90€ s DPH/1odvoz/objem do 2m3 odpadu

 

V cene sú zahrnuté dopravné náklady, nakládka, odvoz a vykládka odpadu.

 

 

Postup pri objednaní služby.

Zákazník zavolá na kontaktné miesto spoločnosti BRANTNER Slovakia s.r.o., prevádzka Myjava, Brezovská 10 . t.č. + 421 34 621 26 01. Dohodne si s dispečerom termín a podmienky realizácie služby a to hlavne dátum, čas, presné miesto odobratia odpadu, druh odpadu, fakturačné údaje, finančnú úhradu a pod.

Podmienky prijatia odpadu.

Osoba, ktorá chce odpad odovzdať na zberný dvor musí byť obyvateľom mesta Myjava a musí mať uhradený poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

Odpad musí byť minimalizovaný – ak je to možné zmenšiť jeho objem.

Zákazník je povinný odpad vytriediť. Na odvoz bude prijatý len odpad, ktorý zodpovedá zložkám, ktoré je možné na ZD prijať.

Nakládku odpadu vykoná posádka vozidla BRANTNER Slovakia s.r.o. Odpad musí byť pripravený pred objektom, na dostupnom mieste pre zvozovú techniku. Zamestnanci našej spoločnosti nevynášajú odpad z interiérov.