phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

Morálny kodex

Ako člen Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sme sa svojím podpisom pod Morálny kódex člena asociácie zaviazali, popri iných záväzkoch, i k morálke a etike pri podnikaní a rešpektovaniu princípov trvalo udržateľného rozvoja.

 

Morálny kódex člena asociácie

 

Právnické osoby, skupina právnických osôb a fyzické osoby združené v Asociácii podnikateľov v odpadovom hospodárstve (ďalej len členovia Asociácie) a ich štatutárni zástupcovia sa zaväzujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodržiavať najmä tieto morálne zásady:

  • Vždy rešpektujeme a dodržiavame platné zákony a iné právne predpisy a svoje podnikateľské aktivity realizujeme vždy v súlade so všeobecne platnými etickými princípmi.
  • Zmluvným partnerom garantujeme spravodlivé a presné dodržiavanie uzatvorených zmlúv, pri rešpektovaní zásad korektnej hospodárskej súťaže.
  • Pri stanovovaní alebo dohodnutí ceny vychádzame zo serióznych kalkulácii, ktoré vždy vyjadrujú primeraný pomer medzi cenou a výkonom.
  • Ako súkromní podnikatelia sa hlásime k voľnej hospodárskej súťaži a zásadám fair play v konkurenčnom boji.
  • Rešpektujeme, hlásime sa a presadzujeme pri svojej podnikateľskej činnosti princípy trvale udržateľného rozvoja.
  • Na základe zákona garantujeme najlepšie výkony s odborne kvalifikovanými zamestnancami a s technickým vybavením, zodpovedajúcim stavu modernej techniky.
  • Neustálym zvyšovaním odbornosti, bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri svojej podnikateľskej činnosti prispievame k znižovaniu enviromentálných rizík.
  • Uprednostňujeme a presadzujeme spoločné záujmy členov Asociácie pred presadzovaním vlastných parciálnych záujmov. Pri svojej činnosti a podnikateľských aktivitách dbáme na to, aby nedochádzalo poškodzovania alebo ohrozovaniu dobrého mena Asociácie.
  • Dodržiavaním etických princípov vo svojej podnikateľskej činnosti a odbornými schopnosťami prispievame k budovaniu pozície Asociácie ako garanta kvality a serióznosti.
  • Je našou najvyššou prioritou vykonávať našu podnikateľskú činnosť pri nakladaní s odpadmi v službách človeka, pre zdravé životné prostredie a jeho ochranu. Preto svoju podnikateľskú činnosť v rámci daných ekonomických možností vždy dôsledne podriaďujeme a prispôsobujeme ekologickým záujmom.