phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

Stavebný odpad

stavebny odpad Bratislava

Službu odvozu stavebného odpadu zabezpečujeme na celom území Slovenska.

Stavebné odpady vznikajú v dôsledku stavebných a zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe a rekonštrukcii stavieb alebo pri odstraňovaní (demolácii) stavieb. Stavebný odpad je materiálovo aj tvarovo rôznorodý. Do stavebného odpadu patrí napríklad: betón, dlaždice, tehly, obkladačky, zemina, drevo, kamenivo.. Stavebný odpad môže obsahovať aj časti nebezpečného odpadu: izolačné a stavebné materiály obsahujúce azbest a ortuť, bitúmenové zmesi s obsahom dechtu. Likvidácia a zneškodnenie nebezpečného odpadu sa riadi osobitými predpismi platnými pre NO.

Tento odpad je taktiež možné zlikvidovať formou objednávky veľkokapacitných kontajnerov.

Kontaktujte nás