phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

BRKO

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Ponúkame nasledovné služby súvisiace s nakladaním s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom:

  • Zber a vývoz kuchynského odpadu, reštauračného odpadu ako aj odpadu nevhodného na spotrebu alebo spracovanie
  • Zabezpečenie zhodnotenia, resp. likvidácie kuchynského, reštauračného odpadu
  • Prenájom zberných nádob vrátane dezinfekcie

 

Dňom 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č.343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, kde v § 39 ods. 2 fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania je daná zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom (BRKO).

Pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania vznikli nové povinnosti – predovšetkým zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

Spoločnosť Brantner Slovakia, s. r. o. splnila zákonom stanovené podmienky a je držiteľom registrácie č.COLTR42BA-SK vydanej Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky na činnosť – zber a preprava vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3, písm p) – kuchynské odpady/použitý potravinársky olej určený na ďalšie spracovanie podľa ES č. 1069/2009.