phoneiconKontaktujte nás 02/ 43 41 50 45

Komunálny odpad

Komunálny odpad

Základnú službu, ktorú zabezpečuje prevádzka BRANTNER Slovakia a.s. prevádzka Myjava pre mesto Myjava a ďalšie okolité obce je zber, preprava a nakladanie s komunálnym odpadom. Túto službu vykonávame najmodernejšou zvozovou technikou, vybavenou univerzálnymi lisovacími nadstavbami, ktoré umožňujú zber odpadu zo všetkých štandardných zberových nádob.

 

Triedený zber

Veľmi dôležitou súčasťou odpadového hospodárstva je triedený zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu, ako sú papier, sklo, plasty, kovové obaly, a pod. Triedením týchto odpadov prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a minimalizácii množstva odpadu ukladaného na skládku odpadov. Zber zabezpečujeme modernou zberovou technikou s univerzálnymi lisovacími nadstavbami. Vyzbierané druhotné suroviny ďalej triedime, lisujeme, alebo balené dodávame konečným spracovateľom za účelom zhodnotenia.