Zberný dvor

Spoločnosť Brantner na Slovensku prevádzkuje celú sieť zberových dvorov, ktoré sú potrebnou súčasťou každého mesta a väčšej obce. Tieto zberové dvory slúžia všetkým občanom k ukladaniu vybraných vyseparovaných odpadov, ktoré nie je možné uložiť do štandardných zberových nádob. Ide predovšetkým o objemný odpad, nábytok, biologicky rozložiteľný odpad, pneumatiky, textil, staré elektrospotrebiče, fólie, drevo, stavebný odpad, nebezpečný odpad, rôzne oleje a filtre, farby a laky, autobatérie, žiarovky a žiarivky a všetky ostatné odpady. Dôležitou súčasťou zberných dvorov pre občanov je zber druhotných surovín, ktoré sú ďalej recyklovateľné ako je papier, sklo, plasty, PET fľaše a železný šrot. Všetky druhy odovzdaných nerecyklovateľných odpadov sú ďalej odvezené k zneškodneniu alebo likvidácii. Bližšie informácie o zberových dvoroch a zbieraných druhoch odpadov získate priamo na zbernom dvore Brantner v mieste Vášho bydliska.

Prečo separovať?   Prečo separovať?
Prečo separovať?  Prečo separovať?