Zberný dvor

OZNÁMENIE

 

Stavebný odpad – odpad z prestavby bytov a rodinných domov vykonávaných na základe vydaného Stavebného povolenia a Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby. Drobné stavebné odpady  – strešná krytina, žľaby, okná, dvere, zárubne, tehly, obkladačky, dlaždice, sanitárny odpad vane, WC misy, umývadlá a pod., Objemný odpad – starý nábytok, koberce. Použitý jedlý olej,  Nebezpečný odpad – autobatérie, akumulátory, použité automobilové oleje, obaly z motorových olejov a z farieb, motorové olejové filtre, žiarivky, absorbenty, kyseliny, rozpúšťadlá, pesticídy, farby, lepidlá, detergenty, Elektrický a Elektronický odpad – televízory, monitory, počítače, spotrebná elektronika, práčky, žehličky, telefóny…

 

Separovaný zber

 • PET fľaše, kovové obaly a tetrapacky
 • Sklo
 • Papier
 • Kovy

 

 

Zberný dvor neodoberá nasledovné druhy odpadov:

 • komunálny odpad
 • odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
 • nebezpečný stavebný odpad (azbestová strešná krytina, azbestové rúry)
 • biologicky rozložiteľný odpad
 • opotrebované pneumatiky (od 01.01.2016)

 

 

Prevádzková doba Zberného dvora: 

Pondelok: 8.00 hod – 16.00 hod

Utorok: 7.00 hod – 14.30 hod

Streda: 8.00 hod – 16.00 hod

Štvrtok: 7.00 hod – 14.30 hod

Sobota: 8.00 hod – 12.00 hod

 

Mimo prevádzkovú dobu Zberného dvora je zakázané ponechávať odpad pri bráne Zberného dvora.

 

Podmienky prijatia odpadu

 1. Osoba, ktorá chce odpad odovzdať na zberný dvor musí byť obyvateľom mesta Myjava a musí mať uhradený poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (poplatok za smetné).
 2. Obyvateľ mesta Myjava môže na zberný dvor uložiť bezplatne objemný odpad, odpad zo separovaného zberu, nebezpečný odpad.
 3. V Zbernom dvore môžu fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ako aj osoby s iným miestom trvalého bydliska odovzdať bezplatne zložky separovaného zberu (PET fľaše, kovové obaly, tetrapacky, fólie, sklo, papier), elektrický a elektronický odpadu v primeranom množstve. Za zneškodnenie iných odpadov zaplatia poplatok podľa platného cenníka spoločnosti BRANTNER Slovakia s.r.o.
 4. Objemný odpad je dovozca povinný poukladať do zberného kontajnera tak, aby zaberal čo najmenej miesta.
 5. Obyvateľ je povinný odpad vyseparovať, ak ho už vyseparovaný nepriviezol a uložiť ho do kontajnerov na to určených.
 6. Na ZD bude prijatý len odpad, ktorý zodpovedá zložkám, ktoré je možné na ZD prijať.

 

Drobný stavebný odpad:  Oznámenie

Drobný stavebný odpad v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Myjava č. 1/2016