VZN a Výkazy

VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za komunálne služby Myjava o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Meste Myjava PDF súbor tu

 

Výkazy MŽP a OZV

Asekol 4Q2022

Naturpack 4Q2022

Recobal 4Q2022