Skládkovanie odpadov

Skládkovanie odpadov predstavuje posledný článok reťazca v nakladaní s odpadmi, tzn. jeho zneškodnenie s ohľadom na ekologické, hygienické a geologické aspekty tak, aby bolo zamedzené ohrozenie životného prostredia.

Skupina Brantner na Slovensku prevádzkuje 4 zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Naše skládky sú trvalo monitorované a zodpovedajú prísnym normám z oblasti ochrany životného prostredia. Ide o moderné zariadenia s ochrannou spodnou izoláciou a komplexnou infraštruktúrou, ktoré riešia plyny a látky unikajúce z rozkladajúceho sa odpadu ako aj odvod priesakových vôd. Po naplnení kapacity skládky sa vykonáva rekultivácia telesa v súlade s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami.

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. navyše v roku 2004 pristúpila k zvýšenému úsiliu o ochranu životného prostredia a k minimalizácii znečisťovania ovzdušia skládkovými plynmi a ako prvá na Slovensku zriadila riadenú skládku s aktívnym odplyňovaním skládkových plynov na skládke komunálneho dopadu Kúdelník I a II pri Spišskej Novej Vsi. Navyše vybudovala zariadenie na výrobu elektriny zo skládkového plynu.