Separovaný zber

Veľmi dôležitou súčasťou odpadového hospodárstva je separovaný zber a recyklácia využiteľných častí komunálneho odpadu ako sú papier, sklo, plasty.

Triedením recyklovateľného odpadu výrazne prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu.

Vrámci svojich služieb poskytuje spoločnosť Brantner pre svojich klientov funkčný systém separovaného zberu, ktorého základnou súčasťou je zber vybraných zložiek odpadu do špeciálnych zberných nádob od 120l do 1100l, špeciálnych zvonových kontajnerov alebo pomocou vrecového systému. Systém zberu zabezpečujeme modernou zberovou technikou s univerzálnymi lisovacími nadstavbami alebo hydraulickými rukami s úložnou plochou.

Vyzbierané suroviny sú ďalej triedené a spracovávané v triediacich halách, lisované, balené a dodávané na zhodnotenie konečnému spracovateľovi.

Skupina Brantner vlastní zariadenia na separovanie a lisovanie odpadov v Martine, Poprade, Rimavskej Sobote a v Spišskej Novej Vsi.