Odvoz a likvidácia odpadu

Najkomplexnejšou službou a najprestížnejšou náplňou skupiny Brantner pri riešení otázok nakladania s odpadmi sú komplexné služby odpadového hospodárstva. Služby komplexného odpadového hospodárstva znamenajú prebratie všetkých činností, legislatívnych povinností, hlásení, finančných investícii a celkovú realizáciu nakladania s odpadmi našou spoločnosťou. Tento systém je vyvinutý na základe mnohoročných domácich a zahraničných skúseností spoločnosti Brantner v nakladaní s odpadmi, na vlastnom vývoji pracovných postupov, technológii a rôznych smerníc.

Zabezpečíme pre Vás zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadu.

Zber odpadu zahŕňa zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. S ohľadom na životné prostredie používajú spoločnosti skupiny Brantner moderné zvozové vozidlá a optimálne zvozové trasy.

Zhodnocovanie odpadu predstavuje činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie.

Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním. Ide o nakladanie s odpadmi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia, alebo ohrozenie zdravia ľudí – napr. spaľovanie, skládkovanie.

Odpad je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť.

Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba / právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.