Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má jednu alebo viac nebezpečných vlastností, pri nakladaní s ním plníme legislatívou stanovené podmienky.