Komunálny odpad

Základnou službou, ktorú ponúka spoločnosť Brantner všetkým mestám a obciam v rámci komplexných služieb odpadového hospodárstva je zber, preprava a nakladanie s tuhými komunálnymi odpadmi z domácností. Túto službu vykonávame najmodernejšou zvozovou technikou, vybavenou univerzálnymi lisovacími nadstavbami, ktoré umožňujú zber odpadu zo všetkých štandardných zberových nádob. Disponujeme taktiež riešeniami v mestských a peších zónach pre zber kontajnerov a malých smetných košov.

Systém zberu, prepravy a nakladania s komunálnymi odpadmi v mestách a obciach je vždy riešený s ohľadom na potreby a možnosti našich zákazníkov.

Komunálny odpad je odpad z domácnosti vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb. Za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.

Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov, cintorínov
a ďalšej zelene.