IMS

Naša spoločnosť má dlhoročne zavedený systém integrovaného manažérstva

STN EN ISO 9001_systém manažérstva kvality
STN EN ISO 14001_systém environmentálneho manažmentu
STN ISO 45001 _systém manažérstva ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci

STN EN ISO 50001_systém energetického manažérstva