Brantner Eko s.r.o.

Brantner Eko s.r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava

Tel.: +421 02 43 41 50 45
Email: eko@brantner.sk

Spoločnosť vykonáva nasledovné činnosti/služby:

  1. Nakladanie s odpadmi, manipulácia, preprava, zhodnotenie, zneškodnenie
  2. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi – zber, manipulácia, prepra­va, zneškodňovanie
  3. Prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd (ČOV)
  4. Úprava kyslých a alkalických vôd neutralizáciou, preprava a zneškodňovanie chemikálií
  5. Čistenie zaolejovaných vôd
  6. Zneškodňovanie nebezpečných odpadov
  7. Konzultačná, poradenská a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia
  8. Zber, preprava a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných od­padov (BRO), vrátane vedľajších živočíšnych a odvodených produktov (VŽP), cestou výroby a užitia bioplynu